Integritetspolicy

Integritetspolicy

INFORMATION OM LA CHEMISE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KUNDENS SAMTYCKE.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

La Chemise, org. nr. 556437-0079, Mäster Samuelsgatan 1, 11146 Stockholm, 08-611494, info@lachemise.se.

Behandlade personuppgifter och La Chemise användning

La Chemise lagrar de personuppgifter Kunden lämnar till La Chemise i samband med att Kunden gör beställningar av varor och tjänster, innefattande bl.a. namn, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgifter om kreditkort och andra betalningsmedel.

La Chemise använder personuppgifterna vid registrering av Kunden som kund, mottagande av beställning, leverans, fakturering och information samt för marknadsföring i den utsträckning Kunden inte avböjt marknadsföring. I avseende på medlemmar i kundklubben använder La Chemise vidare personuppgifterna vid analys av Kundens köpbeteende och behov (profilering). Profilering innebär i La Chemise fall att La Chemise samlar data från köp gjorda av Kunden och hur Kunden betett sig under besöket på någon av La Chemise hemsidor för att analysera Kundens köpmönster och beteenden.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för La Chemise räkning genom ett s.k. personuppgiftsbiträde. I sådant fall kommer ett skriftligt avtal upprättas för att reglera personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifterna och personuppgiftsbiträdet kommer inte ha rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter personuppgiftsbiträdet åtagit sig mot La Chemise.

Ändamålen

La Chemise använder Kundens personuppgifter för att administrera beställningar av varor eller tjänster och för att kunna fullgöra de åtaganden och ta tillvara de rättigheter som följer av en beställning. Om Kunden accepterat att vara med i La Chemise kundklubb används uppgifterna även för analys av Kundens köpbeteende och behov i syfte att kunna anpassa marknadsföringen till Kundens behov och lämnade riktade erbjudanden till Kunden samt för att kunna utveckla/erbjuda nya tjänster och produkter. Uppgifterna används även i övrigt för marknadsföring av La Chemise och dess varor och tjänster.

Lagringstid

La Chemise lagrar personuppgifter så länge Kunden är kund hos La Chemise och – förutsatt att Kunden inte begär att personuppgifterna ska tas bort tidigare – under en tidsperiod om ett (1) år efter Kundens senaste köp. Om Kunden prenumererar på La Chemise nyhetsbrev sparas personuppgifterna i ett (1) år efter att Kunden avbeställt prenumerationen, förutsatt att inget köp görs under den tiden.

I den utsträckning La Chemise enligt lag eller myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enlighet därmed.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

La Chemise behandlar lämnade personuppgifter på den rättsliga grunden att det är nödvändigt för att uppfylla parternas avtal. La Chemise har vidare rätt att behandla Kundens adress och övriga kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål baserat på en intresseavvägning, där La Chemise så länge inte Kunden motsatt sig den behandlingen anser att dess intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster överväger Kundens integritetsintresse.

I avseende på den profilering som sker beträffande medlemmar i kundklubben är den rättsliga grunden det samtycke Kunden lämnat i samband med att Kunden accepterade medlemskap i kundklubben. Att lämna samtycke är frivilligt och Kunden har rätt att återkalla sitt samtycke. Återkallelse av samtycke sker genom att kontakta La Chemise via ovan angivna adress, e-post eller telefonnummer. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. En återkallelse kan emellertid medföra att Kundens möjligheter att nyttja La Chemise tjänster kan vara begränsade.

Kundens tillgång till personuppgifter samt begäran om begränsning av behandling, rättelse mm Kunden har rätt att kontakta La Chemise för att få information om vilka personuppgifter om Kunden som behandlas av La Chemise, vilket sker genom att kontakta La Chemise via ovan angivna adress, e-post eller telefonnummer. Kunden har vidare rätt att begära att personuppgifter ska rättas eller tas bort eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas (exempelvis genom att inte användas i La Chemise marknadsföring eller för profilering) eller helt upphöra (i det fall behandlingen sker efter en intresseavvägning). Kunden har även rätt att begära portering av personuppgifter som Kunden själv lämnat och som La Chemise behandlar med stöd av Kundens samtycke eller för att uppfylla avtalet med Kunden.

Kunden är dock medveten om att en begäran om borttagning av uppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter kan medföra att Kundens möjligheter att nyttja La Chemise tjänster kan vara begränsade eller helt bortfalla.

Klagomål till Datainspektionen

Vid klagomål på La Chemise behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök datainspektionen för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.